# شعری_از_یک_کودک_آفریقائی_نامزد_جایزه_ادبی2005_با_ت